Smittevern/sykehushygiene – ET FAG I BEVEGELSE
 (Infection control – a profession in movement)
 
 
Dag 1, 13. september 2017
  MULTRESISTENTE MIKROBER OG RISIKOVURDERING
12.30 - 13.45
Registrering, utstillingsbesøk og minglelunsj
13.45 - 14.00
Åpning av konferansen
Arnold Måsøval-Jensen, Norge
 
14.00 - 14.45
Oppdatering på forekomst av resistente mikrober
Gunnar Kahlmeter, Sverige
 
14.45 - 15.30
Resistente mikrober - er det en reel trussel for folkehelsen?
Martin Steinbakk, Norge
 
15.30 - 16.30 Utstillingsbesøk og kaffe
 
16.30 - 17.30
Teoretisk  tilnærming ved bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser for smittevernarbeid
Magnus Bjelkerud, Norge
 
17.30 - 18.10
Praktisk tilnærming til risiko og sårbarhetsanalyser
Vibeke Dalberg og Tori Tollefsen, Norge
 
18.10 - 18.30 Diskusjon og avslutning
 
18.30  Minglemiddag og utstillingsbesøk

 

 

 
Dag 2, 14. september 2017
  FREMTIDENS HELSEINSTITUSJONER FOR FREMTIDENS MIKROBER
08.30 - 09.15
Lovverk og Retningslinjer for sykehus- og sykehjemsbygg i Norden
Elsebeth Tvenstrup, Danmark
 
09.15 - 09.45
Sengeområder i oppløsning? – vil de bestå slik vi kjenner dem?
Per Christian Brynildsen, Norge
 
09.45 - 10.15
Nybyggeri og hygiene 
Anette Madsen, Danmark
 
10.15 - 10.45 Paneldiskusjon arkitekter og hygienepersonell – Forstår vi arkitektene og forstår arkitektene oss – snakker vi samme språk?
Lise Andersen, Egil Lingaas, Anette Madsen, Per Christian Brynildsen; Debattleder Steinar Westin 

 
10.45 - 11.30 Utstillingsbesøk og kaffe
 
11.30 - 12.00
Bygningsmessige overveielser i forbindelse med logistikk og gjenbehandling av medisinsk utstyr
Mette Helmig, Danmark
 
12.00 - 12.45
Standardisering av en operationsstue
Pedro Gandra, Sverige
 
12.45 - 14.30 Lunch og utstillingsbesøk
 
  RENHOLD SETT I LYS AV RESISTENTE MIKROBER
14.30 - 15.15
Infection Control in the 21st century
Stephanie Dancer, Skottland
 
15.15 - 15.45
Renholdstjeneste i helseinstitusjon  – hvordan kan vi sikre kvaliteten?
Ursula Jadczak, Norge 
 
15.45 - 16.30 Utstillingsbesøk og kaffe
 
16.30 - 17.15
Desinfeksjon med robot – for og imot
Marianne Midttun, Danmark og Egil Lingaas, Norge
 
19.30 Nettverksmiddag

 

 

 
Dag 3, 15. september 2017
  RENHOLD SETT I LYS AV RESISTENTE MIKROBER
09.00 - 09.45
Udfordringer i forbindelse med rengøring og desinfektion af hjerte-lungemaskiners heater-cooler units  
Elsebeth Tvenstrup, Danmark
 
09.45 - 10.30
Rengjøringsmetoder i helseinstitusjoner
Göran Hedin, Sverige
 
10.30 - 11.00 Utstillingsbesøk og kaffe
 
11.00 - 11.45
Rengjøring og desinfeksjon ved Clostridium Difficile  
Torbjörn Norén, Sverige
 
11.45 - 12.15
Når sykehuset flytter hjem og pasienten blir personale 
Jette Holt, Danmark
 
12.15 - 12.30
Ny nordisk utdanning i smittevern
Nina Sorknes, Norge
 
12.30 - 12.45
Avslutning 
Arnold Måsøval-Jensen, Norge
 
12.45 - 13.00
Utlevering av lunsjpakker
   

 

Foredragsholdere:
Andersen, Lise - Hygiejnesygeplejerske, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, Danmark
Bjelkerud, Magnus - Sivilingeniør (NTNU) og Master of Management (BI), RED Consulting AS, Norge
Brynildsen, Per Christian - Sivilarkitekt MNAL, partner ved Ratio arkitekter AS, Norge
Dahlberg, Vibeke - Rådgiver, avdeling for fag, kvalitet og IKT, Diakonhjemmet sykehus, Norge
Dancer, Stephanie - Consultant Medical Microbiologist, NHS Lanarkshire; Professor of Microbiology, Edinburgh Napier University, Skottland
Gandra, Pedro - M.Sc. PhD student, teknikkonsult, specialist Bygg och VVS, Locum Stockholm läns landsting, Stockholm, Sverige.
Hedin, Göran - PhD ,MD – Vårdhygien och klinisk mikrobiologi. Falu lasarett/ Vårdhygien Stockholms läns landsting, Sverige.
Holt, Jette - Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd, Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut, Danmark.
Jadczak, Ursula - MSN, hygienesykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Norge
Kahlmeter, Gunnar - PhD, MD-Infektion, Vårdhygien och Klinisk mikrobiologi. Tidigare professor och verksamhetschef, Landstinget Kronoberg och Blekinge, Sverige.
Lingaas, Egil - Smittevernoverlege, Oslo Universitetssykehus, Norge
Madsen, Anette - Projektleder Arkitekt MAA, Danmark
Midttun, Marianne - Hygiejnesygeplejerske, Herlev og Gentofte Hospital, Danmark
Måsøval-Jensen, Arnold - Seniorrådgiver smittevern, MPH, stab, fagavdelinga, Helse Møre og Romsdal HF, Norge
Norén, Torbjörn - PhD, MD- Infektion, Vårdhygien och klinisk mikrobiologi , Region Örebro län, Sverige.
Sorknes,  Nina - MPH, hygienesykepleier, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet, Norge
Steinbakk, Martin - overlege, Folkehelseinstituttet, Norge
Tollefsen, Tori - Smittevernrådgiver, avdeling for fag, kvalitet og IKT, Diakonhjemmet sykehus, Norge
Tvenstrup, Elsebeth - Overlæge, Central Enhed for Infektionshygiejne Mikrobiologi & Infektionskontrol, Statens Seruminstitutt, Danmark
Von der Osten, Mette Helmig - Hygiejnesykeplejerske, specialist hygiejne og genbehandling, ALECTIA A/S, Danmark
Westin, Steinar - Dr. med, Prof. sosialmedisin, NTNU, Norge

 

 

 

 

 
 
 

 

        
    
        
    
 
Meetiongs Logo Powered by WebSite AS