Sissi Stove Lorentzen er klinisk ernæringsfysiolog ved den nasjonale kompetansetjenesten for funksjonelle tarmsykdommer på Haukeland universitetssykehus. Sissi har siden studietiden vært svært nysgjerrig og interessert i funksjonelle magetarm plager som oppstår både hos klassiske IBS pasienter men også i sammen med annen alvorlig sykdom.  Hun har 10 års erfaring med ernæring og gastrosykdommer fra Aker Universitetssykehus og OUS Ullevål. Her omfattet pasientarbeidet i hovedsak alle akutte innleggelser for magetarm inkludert korttarm, elektive pasienter for GI kreft, IBD, inkludert funksjonelle magetarmsykdommer. Sissi er svært engasjert i ernærings/helsepolitikk nasjonalt og internasjonalt og sitter som 1 av 2 kef representanter i EFAD. Hun brenner for faget og for kef sin plass i helsevesenet og ikke minst ernæring sin plass i helhetlig medisinskbehandling. 

Erik Arnesen har mastergrad i samfunnsernæring fra HiOA, og er for tiden doktorgradsstipendiat ved UiO, Avdeling for ernæringsvitenskap, i forskergruppen for aterosklerose og lipidologi. Siden 2013 har han jobbet som helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Han er også medlem av Nasjonalt råd for ernæring, redaktør for Norsk Tidsskrift for Ernæring og driver bloggen sunnskepsis.wordpress.com.  

Elling Bere er professor i folkehelsevitenskap ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder, Kristiansand. Han jobber med prosjekter knyttet til bærekraftig livsstil. Hans interessefelt er determinanter av spise- og aktivitetsatferder, tiltaksforskning, sosial ulikhet, kjønn, bærekraftig matproduksjon, helsefremmende og miljøvennlig livsstil.  Han har doktorgrad i samfunnsernæring og var medlem av Nasjonalt råd for ernæring i perioden 2008-2012. 

Helle Margrethe Meltzer er klinisk ernæringsfysiolog og Dr.Philos. Hun var ferdig utdannet ernæringsfysiolog i 1979, tok mastergrad i ernæring i 1988, og Dr.philos i 1995. Hun jobber i dag som forskningssjef, Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet.

Hanne J. Juul er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har master i helseledelse. Hun har jobbet som leder av seksjon for klinisk ernæring og vært prosjektleder for ernæringspiloten i Helse Stavanger. Hun er nå leder av Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring og sitter i ekspertgruppen «forebygging og behandling av underernæring» i pasientsikkerhetsprogrammet. 

Jan Oxholm Gordeladze (JOG) er professor emeritus i Medisinsk Biokjemi ved Universitetet i Oslo, Avdeling for Medisinske Basalfag og har forelest om hormonelle signalveier og endokrinologiske emner som diabetes, muskelbiokjemi, levertoksisitet, osteoporose, thyroidealidelser o.a. med vekt på ernæring og hvordan organene kommuniserer seg i mellom med hormoner.  JOG har via flere utenlandsopphold (eks. i USA og Frankrike) drevet forskning omkring hormonelle signalveier og interessert seg for hvordan hormoner og vitaminer påvirker egenskapene (fenotypen) til kroppens forskjellige celler og vev. I den siste tiden har forskningen dreid som om hvordan vitamin K2 kan virke sammen med andre vitaminer og hormoner i å stabilisere kroppens vevsfunksjoner når disse utfordres av betennelsesreaksjoner. Se lenke: http://www.med.uio.no/imb/english/people/aca/jango/index.html  

Kristin Solheim Hustad er prosjektleder/klinisk ernæringsfysiolog i Helseetaten i Oslo kommune. Gjennom satsingen «Løft for bedre ernæring» jobber hun med å innføre god ernæringspraksis i hjemmetjenesten og i boliger for voksne med utviklingshemming. Her samarbeider hun blant annet med fagansvarlige for tjenestene. Erfaring fra klinisk arbeid og forsknings- og utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten ved Nevroklinikken og Medisinsk klinikk ved OUS, Avdeling voksenhabilitering ved Ahus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. 

Nina Cecilie Øverby har doktorgrad i ernæring. Hun arbeider som professor ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UIA.  Hun er koordinator for masterprogrammet i folkehelsevitenskap. 

Runa Spilling er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra UiB. Hun jobber hos Orkla Foods Norge med mål om å bidra til bedre folkehelse via blant annet kunnskapsformidling (internt og eksternt), produktutvikling/-forbedring og forskningsprosjekter. Tidligere har hun jobbet innen psykiatri, somatikk, habilitering/rehabilitering, idrett og som studieleder og fagansvarlig på høyskole.  Hun har tro på tverrfaglig samarbeid og åpen dialog på for å bidra til at hverdagsmaten hos folk flest beveger seg i positiv retning.  

Tor Ole Klemsdal er avdelingsoverlege ved Preventiv kardiologi ved Oslo universitetssykehus. Han har ledet arbeidet med utvikling av ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.  

Unni Mette Stamnes Köpp har doktorgrad i medisin. Hun har vært spesialist i barnemedisin fra 2001, arbeider som forskningskoordinator og overlege ved Barne- og ungdomsavdelingen Sørlandet sykehus. Hun har vært pådriveren for å etablere behandlingstilbudet «Smart Livsstil» ved Sørlandet sykehus. Leder i dag flere kvalitets og forskningsprosjekter innen svangerskap og tidlig fedmeutvikling samt barn som utsettes for omsorgssvikt og barnemishandling.


Vibeke Landaas er klinisk ernæringsfysiolog. Hun arbeider ved Voksentoppen senter for astma og allergi på Rikshospitalet. 

Guro B. Smedshaug er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har hovedfag i generell ernæring. Guro har siden hun var ferdig utdannet i -93 jobbet på ulike sykehus, lengst på Radiumhospitalet (fra 1998-2007). De siste 10 årene har hun jobbet i Helsedirektoratet. Hun har særlig hatt oppgaver knyttet til ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, vært prosjektleder for Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Kosthåndboken og ellers vært bidragsyter i ulike rapporter utgitt av helsedirektoratet gjennom disse årene som omhandler klinisk ernæring, senest kunnskapsgrunnlagene til Handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021.


Christian Kersten er kreftlege med Tysk og Norsk dr.grad innen kreft-immunologi og har jobbet siden 2004 ved Senter for kreftbehandling Sørlandet sykehus. Her har han ansvar for mage-tarm kreft sykdommer og forskning. Som forsknings-ansvarlig har han bl.a. ansvar for en klinisk utprøvings-enhet og vært involvert i mer enn 40 studier. Han har også vært hoved-ansvarlig for I CAN studien, hvor Karianne Vassbakk Brovold tok en PhD ved å undersøke, om det er mulig med forskning på livsstils-intervensjon, mens pasientene mottar behandling med cellegift.

Bettina Turberg Næss er utdannet ved Justus- Liebig- Universität i Giessen i Tyskland, og har norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Hun er ansatt ved seksjon klinisk ernæring ved Akershus universitetssykehus, og jobber i barne- og ungdomspsykiatrien.
Seksjonen har et tilbud ved ungdomspsykiatrisk klinikk med 4 senger for pasienter med spiseforstyrrelser og 2 polikliniske BUP-er. Klinisk ernæringsfysiolog er en fast del av spiseteamene som er etablert på de respektive enhetene.


Henrik Højgaard Rasmussen er overlege og klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin - Medicinsk Gastroenterologisk afdeling ved Aalborg universitetsykehus, Danmark.  


Nutrition is fundamental for survival: Professor Henrik Højgaard Rasmussen will set the scene. He will give the latest update and insights on the importance of nutrition for the critical ill patients, where both the energy and protein provision has shown to be fundamental for the survival rate. He will explained why giving the right nutrition - at the right time, are essential for boosting the body’s pro-inflammatory system to induce wound healing and fight infections.

.

Mette Holst, Ph D. Klinisk ernæring. Mette Holst er klinisk sykepleiespesialist i ernæring og leder for klinisk ernæringsforskning i region Nordjylland.

Elderly malnourish patients should never meet an empty fridge: Mette Holst, who is Head of Center for Nutriton and Bowel Disease, and a Nurse with a true passion for nutrition, will focused her talk on how nutrition can play an essential role in the readmission of the patients after hospitalization.

Numbers from Denmark shows that one fourth of patient above 65 years of age are readmitted to the hospital within 30 days after discharge. Mette will explain by providing the right nutrition would play a central role in preventing readmissions, and why this is not only a burden for the patient and relative, not a tremendous cost for the society. Mette Holst clearly explained the necessary of increasing the awareness of the nutrition. And the tools and guidelines to identify the right patients.


Linda Lund Tietze, Scientific Advisor Infant Nutrition I Nestle.
 

Linda er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og cand.scient i klinisk ernæring fra Københavns Universitet. Hun har flere års erfaring innen barneernæring, bl.a har hun jobbet som klinisk ernæringsfysiolog i Barne ernæringsenheten på Rigshospitalet i København gjennom fem år, i tillegg med undervisningserfaring fra profesjonshøyskoler, universitet og sportsforeninger.

 

Meetings Logo Powered by WebSite AS